Ljudski Resursi i Radno Pravo: Proaktivni vodič za HR i menadžere kroz hrvatski ZOR

S opsežnim i kompleksnim propisima koji reguliraju sve aspekte radnog odnosa, poznavanje i razumijevanje okvira hrvatskog radnog zakonodavstva od ključne je važnosti. Nepoštivanje brojnih zakonskih odredbi i propisa može dugoročno dovesti do ozbiljnih pravnih komplikacija i financijskih kazni.

Ovaj sveobuhvatan vodič ima za cilj pojednostavniti i razjasniti ključne aspekte hrvatskog radnog zakonodavstva menadžerima  i HR stručnjacima. Naučite kako prikladno zapošljavati, adekvatno nagrađivati, učinkovito upravljati i zakonito otpuštati zaposlenike temeljem čvrstog razumijevanja hrvatskog Zakona o radu i pratećih propisa.

Vrste ugovora o radu: Prednosti i nedostaci

Hrvatski Zakon o radu prepoznaje dvije glavne vrste ugovora temeljem trajanja radnog odnosa:

Ugovori na neodređeno vrijeme su uobičajeni i standardni oblik, traju do otkaza od strane poslodavca ili zaposlenika sukladno zakonskim procedurama. Ovi ugovori pružaju maksimalnu fleksibilnost objema stranama.

Ugovori na određeno vrijeme su dozvoljeni samo u iznimnim opravdanim okolnostima, na fiksno razdoblje do najviše 3 godine uključujući eventualna obnavljanja. Ovi ugovori s unaprijed definiranim trajanjem imaju vrlo striktna zakonska ograničenja.

Konkretne mjere i savjeti

 • Kao standard koristite ugovore na neodređeno vrijeme kod zapošljavanja novih djelatnika kako biste izbjegli probleme i kazne zbog neusklađenosti.
 • Posegnite za ugovorima na određeno vrijeme jedino kada je to jasno opravdano zakonskim iznimkama poput sezonskog ili privremenog povećanja posla.
 • Obavezno potražite pravni savjet specijaliziranih odvjetnika prije sklapanja ugovora na određeno vrijeme i provjerite ispunjavanje svih zakonskih kriterija i ograničenja.
 • Budite oprezni i precizni kod obnavljanja ugovora na određeno – pratite maksimalno trajanje i pridržavajte se zakonskih rokova.

Usklađivanje obračuna plaća i naknada

Nedavne izmjene hrvatskog Zakona o radu propisuju obavezno detaljno specificiranje svih komponenti obračuna plaće u samom ugovoru ili internom pravilniku o plaćama. Ključni aspekti koje poslodavac mora jasno definirati uključuju:

 • Točan iznos osnovne mjesečne ili godišnje plaće te učestalost isplate
 • Sve dodatke, stimulacije ili bonuse vezane uz radni učinak, rezultate ili druge kriterije
 • Visinu poslodavčevih doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje te ostale benefite
 • Moguće naknade za prijevoz, prehranu, odvojeni život ili druge troškove
 • Ugovorene postotke provizija ili posebne poticaje

Konkretne mjere i savjeti

 • Provedite detaljnu reviziju svih trenutnih odredbi o plaćama u postojećim ugovorima, aneksima i internim pravilnicima.
 • Osigurajte da je svaki aspekt primanja djelatnika; fiksni, varijabilni, redoviti i povremeni, nedvosmisleno naveden i specificiran.
 • Prilikom zapošljavanja novog radnika, u ugovoru ili aneksu ugovora obavezno navedite sve detalje njegove plaće, dodataka, naknada i ostalih materijalnih prava.
 • Redovito pregledavajte i ažurirajte sve interne obračune i pravilnike kako bi na vrijeme uočili i ispravili eventualna odstupanja i neusklađenosti.

Radno vrijeme i važnost fleksibilnosti

Prema hrvatskom Zakonu o radu standardno puno radno vrijeme iznosi 40 sati tjedno. Međutim, Zakon također predviđa i omogućuje dogovaranje fleksibilnijih oblika rada i prilagodbe radnog vremena.

Zaposlenik može zatražiti i dogovoriti s poslodavcem skraćeno radno vrijeme, preraspodjelu radnih sati, rad od kuće i druge oblike fleksibilnosti. Ukoliko je to razumno i izvedivo bez ometanja poslovanja, takvi dogovori bi se u pravilu trebali omogućiti.

Konkretne mjere i savjeti

 • Pomno razmotrite svaki zahtjev djelatnika za fleksibilnijim radnim vremenom, rasporedom i lokacijom umjesto da ih automatski odbijate.
 • Realno procijenite može li se i u kojoj mjeri rad na daljinu, radni tjedan ili drugačiji raspored implementirati bez negativnog utjecaja na poslovanje i kvalitetu usluge klijentima firme.
 • Uvedite jasne interne politike i smjernice oko odobrenih oblika fleksibilnosti kako bi izbjegli nesporazume i nejasnoće.
 • Potaknite otvorenu komunikaciju i podijelite smjernice da zaposlenici slobodno mogu predložiti željene oblike fleksibilnosti.

Dopusti i odsustva: Praćenje i evidencija

Hrvatski propisi o radu jamče zaposlenicima minimalna plaćena odsustva i dopuste raznih vrsta:

 • Godišnji odmor – najmanje 4 tjedna plaćenog godišnjeg odmora
 • Bolovanje – naknada od 70% prosječne plaće za prvih 42 dana
 • Rodiljni dopust – do 1 godine plaćenog dopusta ovisno o okolnostima
 • Očinski dopust – od 10 do 30 dana plaćenog dopusta nakon rođenja djeteta
 • Roditeljski dopust – od 6 mjeseci do 2 godine dopusta, ovisno o broju djece

Konkretne mjere i savjeti

 • Uvedite i redovito ažurirajte interne sustave za administriranje svih vrsta dopusta uz evidenciju korištenja i preostalih dana za svakog zaposlenika.
 • Obavezno vodite računa o zakonskim odredbama i internim pravilnicima oko odobravanja plaćenih odsutnosti te isplate naknada.
 • Uspostavite jasne standarde i procedure za administrativno evidentiranje zahtjeva, odobravanje, korištenje i obračun svih vrsta dopusta i odsutnosti.
 • Unaprijed planirajte i predviđajte buduće korištenje godišnjih odmora kako biste optimizirali kontinuitet poslovanja.

Zapošljavanje: Provjera dobi, zdravlja i relevantnih informacija

Hrvatski propisi nameću određene zakonske zahtjeve kojih se poslodavac mora pridržavati prilikom zapošljavanja:

 • Provjera dobi kandidata – zakonski minimum je 18 godina, iznimno 15 uz odobrenje roditelja/staratelja
 • Provedba relevantnih zdravstvenih pregleda ovisno o poslu
 • Provjera pozadine i kaznene evidencije za određena zanimanja

Konkretne mjere i savjeti

 • U oglasima za posao navedite potrebnu minimalnu dob kandidata.
 • Uspostavite procese za pouzdano utvrđivanje i verificiranje dobi kandidata temeljem identifikacijske dokumentacije.
 • Provedite propisane liječničke preglede i testiranja nakon izbora kandidata, a prije sklapanja ugovora, sukladno radnome mjestu.
 • Provjeru pozadine i kaznene evidencije radite isključivo prema specifičnim zakonskim ovlastima za određene pozicije.

Prestanak ugovora: Otkazni rokovi, otpremnine i ostalo

Prestanak radnog odnosa i ugovora o radu u Republici Hrvatskoj uređen je brojnim pravilima i propisima kojih se poslodavac mora pridržavati:

 • Zakonski minimalni otkazni rokovi – od 2 tjedna do 3 mjeseca ovisno o duljini radnog staža
 • Obračun i isplata otpremnina prema definiranim kriterijima vezanim uz staž i razloge otkaza
 • Moguće tužbe za nezakoniti otkaz u zakonskom roku od 15 dana od zaprimanja odluke

Konkretne mjere i savjeti

 • Prije svakog otkaza detaljno provjerite primjenjive minimalne otkazne rokove i visinu otpremnine prema kriterijima iz Zakona o radu.
 • Obavezno konzultirajte interne pravnike ili vanjske specijalizirane odvjetnike oko ispravnog postupka otkazivanja ugovora.
 • Kod otkaza zbog poslovno uvjetovanih razloga primjenjujte načelo „zadnji na posao, prvi na odlazak“.
 • U slučaju eventualnih tužbi, angažirajte kvalificiranog odvjetnika i budite maksimalno transparentni u obrani.

Zaključno: Koraci za osiguranje usklađenosti

Kroz proaktivan i savjestan pristup uz savjetovanje sa stručnjacima , hrvatska poduzeća mogu i moraju osigurati potpunu usklađenost s kompleksnim nacionalnim radnim zakonodavstvom. Ključ je u redovitim revizijama svih internih akata i ugovora, dobrom organizacijom evidencija radnog vremena i izostanaka, provjerama kandidata tijekom zapošljavanja te pravno besprijekornim postupcima prestanka radnog odnosa.

Share This:

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email